Morenolaisen psykodraaman kouluttajayhdistys ry (mopsi)

<<< EtusivuMITÄ PSYKODRAAMA ON?

Psykodraama on koulutetun ammattilaisen ohjauksessa tapahtuvaa luovaa ryhmätyötä, missä asioita käsitellään spontaanin draaman keinoin. Psykodraamassa käytetään improvisoituja roolityöskentelyjä; ryhmän jäsenet esittävät erilaisia tapahtumia ottaen näyttämöllä rooleja. Luovassa työskentelyssä voidaan näyttämölle tuottaa mitä tahansa tilanteita, tapahtumia ja tarinoita. Terapeuttisessa psykodraamassa päähenkilö esittää näyttämöllä omaa elämäänsä ja sisäistä maailmaansa. Eläytyvä työskentely tekee mahdolliseksi tunteiden purkamisen ja elämyksellisen puhdistautumisen, mutta myös asioiden ilmaisemisen, tutkimisen, harjoittelun ja korjaamisen. Jokainen ryhmään osallistuva voi työskennellä tuntien ohjaajan ja ryhmän tuen takanaan.

Psykodraaman tekemisessä olennaisia asioita ovat mm. virittäytyminen, spontaani itseilmaisu, kokemusten ja tunteiden jakaminen ryhmässä sekä työskentelyjen erittelevä läpikäyminen jälkikäteen tapahtuvassa prosessointi-istunnoissa. Psykodraamaa käytetään mm. terapiassa, kasvuryhmissä, kasvatuksessa ja koulutuksessa sekä yhteiskunnallisten kysymysten käsittelyssä. Psykodraamassa yhdistyvät tarinoiden kertomisen perinne, spontaani leikki ja itseilmaisu sekä vuorovaikutuksen ja ryhmäprosessoinnin avulla tapahtuva ilmiöiden tutkiminen. Psyykkisen työskentelyn tukena ovat terapeuttiset teoriat ja pohdinnat.

Psykodraamalliset menetelmät ovat hyvin tehokkaita ja intensiivisiä. Siksi niiden soveltaminen edellyttää hyvää ammattitaitoa ja turvallista etiikkaa. Ohjaajien on oltava työhönsä asianmukaisen koulutuksen saaneita ammattilaisia. Suomessa on käytössä yksityiskohtaiset eettiset ohjeet psykodraaman soveltamiselle. Niiden noudattamista valvotaan ammattieettisessä toimikunnassa. Kaikkein olennaisimpia eettisiä periaatteita ovat luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus, ilmaisun vapaus, hyväksikäytön ja vahingoittamisen estäminen sekä tasa-arvo ja kuulluksi tuleminen. Psykodraaman kantava idea on se, että kukin voi vuorollaan tulla nähdyksi, ymmärretyksi ja hyväksytysti omana itsenään ilman haavoittamisen, hylkäämisen tai hyväksikäytön pelkoa.

Ammatillisen psykodraaman kenttään kuuluvat terapeuttisen psykodraaman lisäksi myös sosiodraama, sosiometria ja tarinateatteri

Sosiodraama on ryhmäkeskeistä spontaania roolityöskentelyä jonkun teeman tai tilanteen tutkimiseksi. Toisin kuin terapeuttisessa psykodraamassa sosiodraamassa ei yleensä ole yhtä päähenkilöä, vaan prosessi syntyy tasavertaisesti kaikkien osallistujien toimesta. Sosiodraama soveltuu erityisen hyvin opetus- ja koulutustyöhön, yhteisöllisten kysymysten käsittelyyn sekä rooliharjoitteluun.

Sosiometria on ajattelu- ja työskentelytapa, jossa ryhmää tutkitaan sen rakenteiden, roolien ja valintojen näkökulmasta. Kaikkeen draamatyöskentelyyn liittyy sosiometrisia näkökulmia, mutta usein tehdään myös erityisiä sosiometrisia harjoituksia ja selvityksiä, jolloin ryhmä itse tutkii keskitetysti omaa rakennettaan ja prosessiaan sekä omia valintoja ja tavoitteitaan.

Tarinateatteri on improvisaatioon perustuva teatterin muoto, joka toisaalta pohjautuu ikiaikaiseen kiertävän teatterin perinteeseen sekä toisaalta myös psykodraamaattiseen teoriaan ja työskentelyyn. Tarinateatteriin kuuluvat ohjaaja, muusikko ja teatteriryhmä, jotka luovat spontaanisti näyttämölle tarinoita, tapahtumia tai tunnetiloja. Aiheet ja tarinat voivat tulla joko yleisöltä tai ryhmältä itseltään. Näin syntyy välitön vuorovaikutus yleisön ja esittävän ryhmän kesken, missä kevyt ja vakava, viihtyminen ja tärkeä sisäinen työstäminen lomittuvat toisiinsa. Psyko- ja sosiodraaman tapaan tarinateatteri sopii koulutukseen, kasvutyöskentelyyn ja yhteisökysymysten käsittelyyn.


<-- etusivulle