Morenolaisen psykodraaman kouluttajayhdistys ry (mopsi)

<<< EtusivuKOULUTUSSTANDARDIT

Toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja (TRO) | Psykodraamaohjaaja (CP) | Psykodraamakouluttaja (TEP)

Psykodraamassa voi suorittaa kolme eritasoista tutkintoa: toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja (TRO), psykodraamaohjaaja (CP), ja psykodraamakouluttaja (TEP). Psykodraamaohjaajan tutkinto voidaan suorittaa joko kaksivaiheisena, jolloin TRO on välivaihe, tai yhtäjaksoisesti. Koulutuksen laajuudet on laskettu kahdella eri tavalla. Tunneissa mukaan lasketaan lähiopetus, kouluttajan ohjeistama pienryhmäopetus, nettijaksot, harjoittelu, työnohjaus ja luettu kirjallisuus. Kun tunnit on muutettu pisteiksi, laskemisessa on pyritty huomioimaan opiskelijan opiskeluun käyttämä aika. Opiskelijan itsenäisesti valmistautumiseen käyttämä aika on huomioitu kuten yliopistojen pistelaskutavoissa.

Tässä kuvatut standardit astuvat voimaan 10.2.2011.

Opiskelijoilla, jotka ovat aloittaneet opiskelun ennen uusien standardien hyväksymistä, on oikeus suorittaa opiskelunsa loppuun vanhojen standardien mukaan vuoden 2014 loppuun asti. Mikäli opiskelija haluaa toimia uusien standardien mukaan, hän sopii käytännöistä oman instituuttinsa kanssa.

I TOIMINNALLISEN RYHMÄTYÖN OHJAAJA (TRO)

1. Koulutukseen hyväksyminen

Koulutukseen valittavilta edellytetään:

 • soveltuva korkeakoulu- tai vanha keskiasteen tutkinto (poikkeustapauksissa muu koulutus)

 • työ, johon menetelmää voidaan soveltaa

 • työkokemusta omalta alalta vähintään 2 vuotta

 • soveltuvuus, jota selvitellään hakemuksessa ja haastattelussa

2. Koulutuksen sisältö ja laajuus

Koulutus sisältää psykodraaman jäsenkokemusta, teoriaopintoja, menetelmän opettelua sekä työnohjattua harjoittelua.

Koulutuksen kokonaislaajuus on 1200 akateemista tuntia. Koulutuksen ajallinen kesto on noin kolme vuotta ja koulutuksensa ajan opiskelija kuuluu pitkäkestoiseen koulutusryhmään. Opiskelijalla on pääkouluttaja(t) ja muita kouluttajia.

Jäsenkokemusta koulutukseen sisältyy 200 tuntia. Se voidaan järjestää erillisenä ryhmänä tai erillisinä jaksoina muuhun koulutukseen liittyen. Ryhmää ja psykodraamoja ohjaa joko TEP tai TEPin työnohjauksessa CP.

Menetelmä- ja teoriaopetusta on 600 tuntia. Opetus sisältää luentoja, demonstraatioita ja menetelmän harjoittelua siihen liittyvine opetustuokioineen kouluttajan ohjaamassa opiskeluryhmässä tai siihen jäsennetyissä erityisseminaareissa vähintään 400 tuntia. Loput 200 tuntia voivat koostua kouluttajan organisoimasta pienryhmäopiskelusta, nettikursseista tai vastaavista.

Kirjallisuuteen liittyvää teoreettista opiskelua joko koulutuspäiviin, pienryhmään tai nettikursseihin liittyen tai aivan itsenäisesti (sisältää myös tutkinnon suorittamiseen liittyvän kirjallisuuden) noin 3000 sivua, 150 tuntia. Kirjallisuuteen tai muuhun opiskeluun liittyviä tehtäviä (jotka eivät sisälly nettikurssin tai pienryhmän tuntimäärään) noin 100 tuntia.

Harjoittelua omassa työssä noin 100 tuntia ja siihen liittyvää ryhmätyönohjausta 50 tuntia (tai yksilötyönohjausta 20 tuntia).

3. Kompetenssit

A. Tiedot

 • Hallitsee perustiedot sosiometriasta, rooliteoriasta sekä spontaaniuden ja kohtaamisen teoriasta.

 • Tuntee päähenkilökeskeisen ja/tai ryhmämuotoisen draaman kulun ja keskeisimmät tekniikat.

 • Ymmärtää syvällisesti virittäytymisen, toiminnan ja jakamisen merkitykset.

 • Ymmärtää ohjaajan, apuhenkilön, päähenkilön ja ryhmämuotoisen draaman roolihenkilön tehtävät, oikeudet ja vastuut.

 • Tuntee kohtuullisesti ryhmäteoriaa ja yksilöpsykologiaa.

 • Hallitsee omien sovellusalueidensa teorian ja käsitteistön.

 • Tuntee psykodraaman eetttiset ohjeet.

B. Taidot

 • Osaa virittää itsensä ja luoda kannattelevan suhteen ryhmään ja ryhmän jäseniin.

 • Osaa ohjata virittäytymisestä, toiminnasta ja jakamisesta muodostuvan työskentelyn omalla sovellusalueellaan.

 • Osaa käyttää päähenkilökeskeisen ja/tai ryhmämuotoisen draaman perustekniikoita: roolinvaihto, peili, kaksoisminä, haastattelu, sisäinen puhe, fokusointi.

 • Osaa ohjata yksinkertaisia toiminnallisia sosiometrisia työskentelyjä (mm. sosiaalinen atomi, roolikartta, jana, etäisyydet, toiminnalliset valitsemiset).

 • Osaa käyttää adekvaatteja toimintatapoja ohjatessaan ryhmää ryhmän tilassa ja näyttämöllä.

C. Kehittymisen edellytykset

 • Osoittaa kykyä jatkuvasti kehittää itsetuntemustaan.

 • Osoittaa kykyä ylläpitää tiedollista osaamistaan (esim. seuraamalla alansa kirjallisuutta, verkostoitumalla).

 • Osoittaa kykyä ylläpitää ja kehittää psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian taitojaan (esim. hankkimalla työnohjausta ja osallistumalla koulutustapahtumiin).

 • On kiinnostunut yhteistyöstä oman sovellusalueensa muiden ammattilaisten kanssa.

 • Huomioi eettiset näkökohdat psykodraaman menetelmiä käyttäessään.

4. Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto koostuu kolmesta osasta: 1) kirjallisuuteen liittyvät kirjoitelmat, 2) kirjoitelma, jossa kokelas kuvaa ammatillista ja persoonallista kehitysprosessia koulutuksen aikana, 3) kouluttajaraadin kanssa käytävä loppukeskustelu.

Tutkintoon liittyvät kirjoitelmat tehdään koulutuksen viimeisen vuoden aikana. Loppukeskusteluun osallistutaan, kun kaikki koulutussuoritukset ovat valmiit ja kompetenssit riittävästi saavutettu. Kompetensseista kokelas keskustelee oman kouluttajansa kanssa koulutuksen aikana ja ennen loppukeskustelua keskustelua (mm. laaditun kirjoitelman pohjalta).

Toiminnallisen ryhmätyön ohjaajan tutkinto (TRO-tutkinto) suoritetaan opiskelijan omaan instituuttiin.


Sivun alkuun

II PSYKODRAAMAOHJAAJA (CP)

1. Koulutukseen hyväksyminen

Koulutukseen valittavilta edellytetään:

 • edeltävä TRO–tutkinto

 • soveltuva korkeakoulu– tai vanha keskiasteen tutkinto (poikkeustapauksessa muu)

 • suositus TRO–opiskelun aikaiselta kouluttajalta

 • soveltuvuus (arvioidaan suosituksen ja haastattelun pohjalla)

 • työ, johon menetelmää voi soveltaa

2. Koulutuksen sisältö ja laajuus

Koulutus sisältää psykodraaman jäsenkokemusta, teoriaopintoja, menetelmän opettelua sekä työnohjattua harjoittelua. Koulutus voi keskittyä yhteen tai useampaan sovellusalueeseen.

Opiskelun laajuus on 1280 tuntia. Opinnot jakautuvat noin kolmelle vuodelle. Mikäli psykodraamaohjaajan koulutus tapahtuu yhtäjaksoisesti ilman välissä olevaa TRO–tutkintoa, koulutuksen kokonaislaajuus on 2380 tuntia ja kesto 4–6 vuotta.

Jäsenkokemusta tai koulutuspsykoterapiaa sisältyy opintoihin 150 tuntia.

Teoria– ja menetelmäopintoja on 500 tuntia, näistä vähintään 300 tuntia kouluttajan ohjaamassa koulutusryhmässä/ryhmissä ja erityisseminaareissa. 150 tuntia voi olla kouluttajan järjestämää pienryhmäopiskelua, nettikursseja tai vastaavaa.

Osallistumista konferensseihin ja MOPSIn tai oman instituutin järjestämiin tilaisuuksiin 80 tuntia.

Teoriaopintoja kirjallisuutta lukemalla 2000 sivua, 100 tuntia.

Tyhönohjattua harjoittelua 300 tuntia ja siihen liittyvää työnohjausta 150 tuntia.

3. Kompetenssit

A. Tiedot

 • Tuntee morenolaisen psykodraaman ihmiskäsityksen ja filosofiset perusteet.

 • Tuntee hyvin morenolaisen pykodraaman teorian keskeiset käsitteet (mm. spontaanius, luovuus, tele, kohtaaminen, rooli, lisätodellisuus, näyttämö, toiminta, virittäytyminen, sosiatria, roolinvaihto, peili, kaksoisminä).

 • Tuntee rooliteorian.

 • Tuntee sosiometrisen teorian ja sosiatrisen toiminnan perusteet.

 • Tuntee näyttämön ja näyttämöllistämisen teorian.

 • Tuntee psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrisen työskentelyn vaiheet ja tekniikat.

 • Ymmärtää defensiivisen ja spontaanin toiminnan eron (acting out ja acting in –ilmiöt).

 • Ymmärtää ryhmän tilassa ja näyttämön tilassa työskentelyn ja niiden välisen suhteen.

 • Ymmärtää yksilöpsykologiaa ja ryhmänteoriaa sekä yksilö- ja ryhmädynamiikan keskinäistä suhdetta.

 • Tuntee hyvin psykodraamamenetelmän käyttämisen haasteet ja eettiset ohjeet.

B. Taidot

 • Osaa luoda ryhmän rakenteet ja ohjata ryhmää sen eri kehitysvaiheissa.

 • Osaa luoda ryhmän rakenteet ja ohjata ryhmää sen eri kehitysvaiheissa.

 • Osaa tutustuttaa ryhmän menetelmään.

 • Osaa virittää itsensä ja ryhmän työskentelemään sovitusta teemasta.

 • Osaa auttaa ryhmää löytämään valitusta teemasta sille merkityksellisen lähtökohdan näyttämötyöskentelyä varten ja/tai osaa valita ja haastatella päähenkilön.

 • Osaa ohjata päähenkilökeskeisen tai ryhmämuotoisen draaman, jossa käsitellään psyykkisiä, sosiaalisia ja/tai perususkomuksiin/-arvoihin liittyviä aiheita.

 • Osaa siirtyä ryhmän tilasta näyttämölle ja ja luoda ryhmän ja/tai päähenkilön teemasta draamallisen työskentelyn.

 • Osaa käyttää tekniikoita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

 • Osaa ohjata apuhenkilötyöskentelyä.

 • Osaa ohjata jakamis- ja pohdintavaiheen.

 • Osaa prosessoida oman työskentelynsä.

C. Kehittymisen edellytykset

 • Tunnistaa omaan persoonaansa liittyviä haasteita ja vahvuuksia ja osoittaa kykyä jatkuvasti kehittää itsetuntemustaan.

 • Osoittaa kykyä luovasti soveltaa psykodraamamenetelmää omalla toimialallaan.

 • Osoittaa kykyä ylläpitää ja kehittää menetelmään liittyviä tietojaan ja taitojaan (esim. osallistumalla alan kongresseihin ja koulutuksiin, lukemalla alaan liittyvää kirjallisuutta, hankkimalla työnohjausta, verkostoitumalla sekä psykodraamakollegojen- ja yhteisöjen että oman alansa ammattilaisten ja järjestöjen kanssa).

 • Tunnistaa menetelmän haasteet, soveltaa menetelmää eettisesti ja tuntee sekä psykodraaman että oman toimialansa eettiset ohjeet.

 • On alkanut integroida psykodraaman teoriaa oman sovellusalansa muihin teorioihin.

 • Osoittaa kykyä informoida psykodraamasta oman alansa ammattilaisia ja työtovereita.

4. Tutkinnon suorittaminen

Psykodraamaohjaajan tutkinto voidaan suorittaa, kun kaikki opintosuoritukset on tehty, kompetenssit riittävästi saavutettu ja kaikki opintomaksut maksettu. Tutkinnon suorittaminen voidaan aloittaa ennen kuin kaikki edellä mainittu on saatu tehdyksi, mutta sen viimeisin osa voidaan suorittaa vasta, kun kaikki muu on valmista.

Tutkintoon kuuluu kirjallinen tentti (5 tuntia), kirjallinen lopputyö (90 tuntia) ja käytännön työnäyte (vähintään 4 tuntia).

Kirjallinen tentti voidaan suorittaa aikaisintaan puolitoista vuotta ennen käytännön työnäytettä ja viimeistään kolme viikkoa ennen käytännön työnäytettä. Kirjallisen tentin järjestää MOPSI.

Kirjallinen lopputyö tulee antaa työn tarkastajalle luettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen käytännön työnäytettä. Kirjallisen lopputyön tarkastaa ja arvostelee psykodraamakouluttaja, joka ei ole tutkielman ohjaaja eikä oma pääkouluttaja. Työn sisältö esitellään kollegoille tarkoitukseen varatussa tilaisuudessa.

Käytännön työnäytteen järjestää tai järjestelyistä sopii kouluttava instituutti ja sen ottaa vastaan kahden psykodraamakouluttajan muodostama raati. Toinen raadin jäsenistä on oma kouluttaja, toinen vieraampi. Raatiin ei voi kuulua oma psykodraamaterapeutti.

Ennen näytteeseen tulemisesta oma kouluttaja on edeltävän vuoden aikana nähnyt kokelaan ohjaavan itsenäisesti päähenkilökeskeisen tai ryhmämuotoisen psyko–, sosio– tai aksiodraaman. Näkeminen on voinut tapahtua koulutusryhmässä, erikseen järjestetyssä tilanteessa, kokelaan työssä tai vastaavassa. Näkeminen voi tapahtua in situ tai esim. taiten tehdyltä tallenteelta.

Käytännön työnäyte voi tapahtua erikseen järjestetyssä tilanteessa tai esim. kokelaan työssä. Näyte voidaan vastaanottaa in situ tai esim. taiten tallennettuna. Tällaisiin näytteisiin liittyy etukäteen valmistettu kirjallinen prosessikuvaus.

Työnäytteen tulee sisältää virittäytyminen, toiminta, jakaminen ja prosessianalyysi. Näytteen kesto on vähintään neljä akateemista tuntia. Aikaan sisältyy myös prosessinalyysin valmistamiseen ja esittämiseen kuluva aika. Näyte voi olla myös pidempi, mikäli se tapahtuu esim. omassa työssä tai sisältää opetuksellisen osuuden.

Psykodraamaohjaajan (CP) tutkinto suoritetaan opiskelijan omaan instituuttiin.

III PSYKODRAAMAKOULUTTAJA (TEP)

Instituutit antavat kouluttajakoulutusta NBE:n standardien mukaan. Kouluttajatutkinnot suoritetaan NBE:lle.

Kouluttavat instituutit ja organisaatiot

MOPSI hyväksyy sen koulutusohjelmaa toteuttavat koulutusinstituutit ja organisaatiot.

Kouluttava instituutti voi kouluttaa joko kaikilla tasoilla (TRO, CP ja TEP), yhtäjaksoista koulutusta suoraan CP-tutkintoon, tai vain TRO-tutkintoon.

MOPSI hyväksyy instituutit hakemusten ja tutustumisen perusteella. MOPSIlla on jatkuva oikeus tutustua standardien toteutumiseen hyväksymiensä instituuttien koulutuksessa.


Sivun alkuun<-- etusivulle